Met maar liefst 20 Sorry-anen een bijna record opkomst bij de jaarlijkse ledenvergadering. Belangrijkste reden daarvoor was het afscheid van de bestuursleden Peter Sloover en Ben Hofstede die aftredend waren en niet herkiesbaar.

Ben was maar liefst 29 jaar bestuurslid waarvan 2 jaar secretaris en daarna 27 jaar voorzitter. Peter was 2 jaar `gewoon` bestuurslid en daarna 19 jaar secretaris.

Penningmeester Martin van Boven loofde hen voor hun jarenlange inzet voor Sorry en bedankte hen met een prachtige ingelijste kadastertekening van Oud-Beijerland omstreeks 1820, met centraal daarin het landgoed "het Paradijs", waarna onze thuisbasis is vernoemd.

ereleden

Ben en Peter begonnen al aan hun dankwoord maar de club had nog een verrassing in petto. Ruud Horijon kreeg hiervoor het woord. Hij deed het voorstel een agendapunt aan de agenda toe te voegen, namelijk om Peter en Ben te benoemen tot erelid.
Dit was niet geagendeerd omdat de normale gang van zaken -een voordracht via het bestuur- niet mogelijk omdat beide afscheidnemers immers zelf in het bestuur zaten en zonder hun medeweten dus geen voordracht mogelijk was.
Maar gelukkig bieden de –vorig jaar vernieuwde- statuten de mogelijkheid dat de leden ook een voordracht doen voorzien van minstens 6 handtekeningen. Ruud had zonder moeite maar liefst 27 handtekeningen verzameld en zonder twijfel ook de handtekeningen van de overige 20 leden gekregen, maar zij waren de laatste clubavonden niet aanwezig. Dat gaf wel aan dat er groot draagvlak was voor het voorstel. Vervolgens werd de voordracht in stemming gebracht. Alle vingers gingen enthousiast omhoog ondersteund door een daverend applaus. Daarmee worden zowel Ben als Peter erelid. Het hele dagelijks bestuur van de afgelopen 20 jaar is hiermee erelid, want tijdens het 50 jarig jubileum vorig jaar werd ex penningmeester Fons Pol al gehuldigd als erelid (dat tijdens deze vergadering ook werd bekrachtigd).

De volledig verraste Ben en Peter gaven vervolgens in hun dankwoord aan dat zij bestuurswerk met heel veel plezier hadden gedaan en blij zijn de club gezond kunnen achterlaten met volledig nieuw materiaal (nieuwe tafels, tussennet, afscheidingsschotjes, nieuwe shirts, nieuwe website) en wensen hun opvolgers heel veel succes. Peter blijft actief als spelend lid, Ben heeft zich gevestigd in Duitsland en zal niet meer actief spelen voor Sorry, maar werkt wel aan een “Freundschaftsspiel” tussen zijn nieuwe tafeltennisvereniging in de Heimat en Sorry. Een idee dat met veel enthousiasme werd begroet.

nieuwe bestuursleden

Kandidaat voor de vacante functies waren Rob Zee, Loek Weitman en Dick van Laren. Zij werden met applaus begroet als nieuwe bestuursleden. Met de nog zittende leden Martin van Boven en Frank de Jong komt het aantal bestuursleden weer op het statutair vereiste oneven aantal van 5 leden. Het nieuwe bestuur vergadert zo spoedig mogelijk om onderling de taken te verdelen. Het is dus nog even spannend wie voorzitter en secretaris wordt, maar tijdens de vergadering werd hierover wel een tipje van de sluier opgelicht.

andere onderwerpen

Geëntameerd door het jongste bestuurslid Frank de Jong werd de ledenvergadering voor het eerste ook geconfronteerd met het fenomeen POWERPOINT presentatie. De nieuwe bestuursleden werden op deze manier gepresenteerd, de financiële stukken behandeld en de jaarverslagen van de secretaris en wedstrijdsecretaris. Zag er gelikt uit! Uit het financieel verslag bleek dat het jubileum, de nieuwe shirt en het nieuwe materiaal veel geld hebben gekost, maar ook veel gelden hebben gegenereerd in de vorm van sponsoring, gemeentelijke subsidie en een bijdrage van het Shell vrijwilligersfonds. Hoewel in de begroting voor dit jaar-rekeninghoudend met fondsvorming voor het volgende jubileumfeest en reservering voor nieuwe materialen- een tekort is geraamd stelde de penningmeester niet voor om de contributie (nog) niet te verhogen, temeer omdat er nog een behoorlijk bedrag op de bank staat. Voor volgende jaren wordt gekeken of dit wel nodig is, maar de suggestie werd ook gedaan eens te kijken naar mogelijke besparingen in de uitgaven (bijv. de zaalhuur).

Met dank aan fotograaf Martin Roozenburg