Sorry heeft nieuwe statuten!

 

Op de foto’s kun je penningmeester Martin van Boven en secretaris Peter Sloover bewonderen, die op het notariaat Molenaar & v. d. Kuip in Strijen de akte ondertekenen, die passeerde bij deze notaris. Dit alles gebeurde op 18 mei j.l.

 

We kunnen nu weer vooruit met actuele statuten (de vorige dateerden ui de 70-er jaren), die aangepast zijn aan de maatschappij waar we nu in leven en dus naar verwachting enkele tientallen jaren meekunnen. Deze statuten zijn gemaakt op basis van een concept-verenigingsmodel, wat de NTTB de clubs aanbiedt, die statutenwijziging overwegen.

Een bijkomend voordeel is, dat we veel zaken gevat hebben in een zgn huishoudelijk reglement. Dit is makkelijk te veranderen, zonder tussenkomst van de notaris. Voor dit soort wijzigingen is dus geen statutenaanpassing vereist.

Het Bestuur dankt hierbij nogmaals onze adviseur Dick v. Laren, die ons met raad en daad heeft bijgestaan in het vergadertraject / besprekingen, die nodig waren, teneinde alles in goede banen te leiden.

Niet in de laatste plaats ook nog een bedankje aan het notariaat Molenaar & v. d. Kuip, die ons een speciaal gereduceerd verenigingstarief in rekening bracht!